top of page

מפרט טכני 

מטבח

חדרי רחצה

דירה

בניין

כל התמונות, תכניות הדירה וההדמיות הינן לצרכי המחשה בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה, את החברה יחייבו רק חוזי המכר, המפרטים, תוכניות המכר ונספחיהם. הריהוט, ארונות המטבח, כלים סניטרים, פתחי חלונות ודלתות, הינם לצורכי המחשה בלבד. המידות המוצגות הינן מידות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. ט.ל.ח * לפי מפרט טכני המצורף להסכם, טרם התקבל היתר בניה.
bottom of page