top of page
עזרים 1-03.png
כל התמונות, תכניות הדירה וההדמיות הינן לצרכי המחשה בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה, את החברה יחייבו רק חוזי המכר, המפרטים, תוכניות המכר ונספחיהם. הריהוט, ארונות המטבח, כלים סניטרים, פתחי חלונות ודלתות, הינם לצורכי המחשה בלבד. המידות המוצגות הינן מידות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. ט.ל.ח * לפי מפרט טכני המצורף להסכם, טרם התקבל היתר בניה.

מפרט טכני מפואר

מרפסת

מטבח

דירה

עזרים 1-02.png
עזרים 1-04.png

בניין

חדרי רחצה

bottom of page