top of page
חדר רחצה
מטבח
הערות :
*שמות הספקים/הריצופים/המותגים ומידות האביזרים/הריצופים/החיפויים הרשומים בעיקרי המפרט הטכני, אינם סופיים וייתכן שיחולו שינויים, עקב מחסור במלאי ו/או סיבות של תנאי שוק ו/או   
תקנים משתנים, ויסופקו מוצרים שווי ערך לרשום לעיל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
עיקרי המפרט הטכני הרשומים לעיל אינם מהווים מצג ו/או הצעה ואת החברה יחייבו רק חוזי המכר ונספחיו, המפרטים ותוכניות המכר ו/או כל נספח שיצורף להסכם שעליו יחתמו הרוכשים והחברה.
**ההדמיות להמחשה בלבד, הצעות העיצוב הם להתרשמות והמחשת פוטנציאל בלבד. תכנון פנים ופרטי הגמר עשויים להשתנות בהתאם לשק"ד הבלעדי של החברה. ט.ל.ח.
הדירה
המבנה וסביבתו

מפרט טכני

bottom of page