top of page
אלמנט גרפי-03.png

מפרט טכני

חדר רחצה
מטבח
הדירה
המבנה וסביבתו
תוכניות הדירה הינן לצורכי המחשה בלבד ואינן מהוות כל התחייבות מצד החברה. את החברה יחייבו רק חוזי המכר, המפרטים, תוכניות המכר ונספחיהם. ריהוט, ארונות המטבח, כלים סניטרים, פתחי החלונות והדלתות, הינם לצרכי המחשה בלבד. המידות המוצגות הינן מידות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר. לפי מפרט טכני המצורף להסכם, טרם התקבל היתר בניה.  * ט.ל.ח
אלמנט גרפי-02.png
אלמנט גרפי-02.png
bottom of page